Salg af lejlighed

 

Ønsker du at sælge din andel i A/B EIGI og fraflytte din bolig, skal du skriftligt meddele dette til administrationen ved at udfylde blanketten ”Sælg din andel” på Qvortrup Administrations hjemmeside: https://www.qvortrup-adm.dk/vaerktoejer/saelg-din-andel/

 

Følg følgende procedure:

 1. Skriftligt meddele salg til Qvortrup Administration A/S via formular på hjemmesiden med angivelse af overtagelsesdato m.v. Du bedes samtidig fremsende det originale andelsbevis til administrationen med almindelig post.
 2. Aftal et tidspunkt for vurdering af lejligheden med foreningens vurderingsmand, p.t.: Focus2, Kobbelvænget 72, 2700 Brønshøj, tlf. 3295 3717, mobil 8843 8835 (kontaktperson Peter Ulrich), www.focus2.dk – e-mail pfu@focus2.dk
 3. Aftal et tidspunkt for udarbejdelse af el-tjek, p.t.: Københavns el-service, tlf. 2623 7988
 4. Aftal et tidspunkt for udarbejdelse af vvs-tjek, p.t.: K. Multiservice, tlf. 4017 1214
  Du skal have gennemført EL-tjek og VVS-tjek før besøget af vurderingsmanden og disse rapporter skal foreligge ved vurderingen!
  Har sælger selv foretaget forbedringer i lejligheden, skal de afholdte udgifter hertil kunne dokumenteres overfor vurderingsmanden ved fremlæggelse af regninger m.v.
  Vær opmærksom på, at forandringer i lejligheden skal anmeldes skriftligt til bestyrelsen før arbejdet udføres, jf. vedtægterne § 10. Hvis du har foretaget ændringer i lejligheden, som ikke er anmeldt til bestyrelsen, skal lovligheden af forbedringerne dokumenteres før et salg kan gennemføres. Bestyrelsen kan kræve, at ulovligheder udbedres forud for salget.
 5. Sædvanligvis inden for 7 dage efter at aftalen er truffet med Focus2, foretages besigtigelsen af lejligheden af vurderingsmanden. Vurderingsrapporten inkl. EL-tjek og VVS-tjek sendes til sælger, administrator og andelsboligforeningen. Du kan indsende rapporterne til administrator via formularen:
  https://www.qvortrup-adm.dk/vaerktoejer/saelg-din-andel/
  Rapporten er gyldig i 6 måneder fra udstedelsesdatoen. Er andelen ikke solgt indenfor dette tidsrum, skal vurderingsrapporten fornyes.
  Vær opmærksom på, at mangler i lejligheden fratrækkes prisen, og at alle påtalte ulovligheder samt fejl og mangler nævnt i henholdsvis vurderingsrapporten samt EL- og VVS-tjekket skal være udbedret inden overtagelsesdatoen.
 6. Administrator udarbejder en specificeret beregning af andelens værdi, med tillæg af evt. forbedringer/fradrag af evt. mangler opgjort af vurderingsmanden.
 7. Vær opmærksom på, at handlen ikke må være betinget af overtagelse af ikke tilpasset løsøre, jf. andelsboligforeningsloven § 5, stk. 14.
 8. Når du har accepteret rapportens indhold, sættes lejligheden i udbud efter ventelistereglerne i vedtægterne.

Fremgangsmåden ved udbud er følgende:

 • Hvis det er muligt at sammenlægge lejligheden med en anden lejlighed, udbydes lejligheden først til sammenlægning.
 • Hvis lejligheden ikke sælges til sammenlægning, udbydes lejligheden til den interne og eksterne venteliste via mail fra administrator. Interesserede købere henvender sig til administrator med tilbud om køb af lejligheden på de udbudte vilkår.
 • Lejligheden sælges først til interesserede på den interne venteliste efter registreret anciennitet.
 • Såfremt ingen på den interne venteliste er interesseret, sker salg til den første eksterne venteliste efter anciennitet.
 • Såfremt ingen på den første eksterne venteliste er interesseret, sker salg til den anden eksterne venteliste efter anciennitet.

Det er sælgers ansvar at fremvise boligen til interesserede købere.

Administrators og bestyrelsens rolle er kun at tilvejebringe rammerne for køb og salg. Handler foregår udelukkende mellem sælger og køber, der ligeledes indbyrdes må løse evt. afledte tvister i forbindelse med handlen/overdragelsen.

Internt køb

Når en andelshaver køber en anden lejlighed i foreningen via den interne venteliste, er handlens godkendelse betinget af, at den hidtidige andelsbolig frigøres og herefter udbydes til salg via ventelisterne.

Pantebreve og udlæg

Såfremt der er tinglyst ejerpantebrev med pant i lejligheden skal administrator, fra den der har sikkerhed i lejligheden (typisk et pengeinstitut) modtage bekræftelse på, at man vil lade ejerpantebrevet aflyse mod at modtage et provenu, der dækker tilsvaret overfor banken.

Tilsvarende er gældende, såfremt der er tinglyst udlæg eller andet i lejligheden. Lejligheden kan udbydes til salg, når en sådan erklæring fra berettiget kreditor foreligger.

Legitimation med billede

Alle købere og sælgere skal i forbindelse med handlen forevise fotolegitimation (pas eller kørekort) samt sundhedskort (Lov om hvidvaskning). Dokumentation kan indsendes til administrator på e-mail: qa@qvortrup-adm.dk eller uploades via sikker forbindelse på hjemmesiden https://www.qvortrup-adm.dk/selvbetjening/

Omkostninger ved salget – som betales af sælger:

 • Vurderingsrapport, p.t. ca. kr. 3.750,00 inkl. moms. Udarbejdes af firmaet Focus2.
 • El-tjek for lejlighed op til 100 m2 p.t. ca. kr. 1.250,00 + moms.
 • VVS-tjek, for lejlighed op til 100 m2 p.t. ca. kr. 800 + moms.
 • Udarbejdelse af salgsaftale, p.t. kr. 7.500,00 inkl. moms. Udgiften deles med 50% til sælger og 50% til køber.
 • Tillægshonorar for reguleringsklausul, p.t. kr. 2.500,00 inkl. moms
 • Tillægshonorar for hastebehandling, p.t. kr. 3.500,00 inkl. moms
 • Nøgleoplysningsskema, p.t. kr. 2.500,00 inkl. moms
 • Indfrielse af kreditorer, p.t. kr. 1.250,00 inkl. moms pr. kreditor
 • Indhentelse og kontrol af andelsboligattest, p.t. kr. 250,00 inkl. moms.
 • Transportpåtegning eller udstedelse af andelsbevis, p.t. kr. 1.500,00 inkl. moms
 • Fremsendelse af foreningsdokumenter til andelshaver (fx vedtægt, referat, varmeregnskab) pr. dokument kr. 250,00 inkl. moms