Husorden og retningslinjer

Idet er også henvises til lejelovens og lejekontraktens alm. bestemmelser

Benyttelse af lejligheder og lokaler

Gældende for både andelshavereog lejere:

 1. Andelshaver/lejer skal straks foretage anmeldelse til vicevært, hvis der skerskaderpå fælles installationer, ledninger o.lign., hvis udbedring er uopsættelig nødvendig, og ellers uden ugrundet ophold.
 2. Vandspild skal undgås. I wc-kummen må intet henkastes, der kan stoppe afløbet.
 3. Badning må ikke finde sted i tiden kl. 23-6.
 4. Altankasser og altanafskærmning må kun opsættes efter tilladelse fra bestyrelsen.
 5. Installation og brug af musikinstrumenter, radio, TV, båndoptager, grammofon, symaskiner o.lign. må ikke være til gene for de øvrige beboere og brug må alm. Helt undgås i tiden 24-6.
 6. Installation af vaskemaskine, opvaskemaskine, tørretumbler må ikke ske uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen (her henvises tilproceduren”Installation af opvaske og vaskemaskine”).
 7. Angreb af væggetøj og andre skadedyr skal straks anmeldes til viceværten.
 8. Med hensyn til husdyr(kæledyr) gælder lejekontraktens alm. bestemmelser.

Kun gældende for lejere:

 1. Tillæg til pkt. 1: for lejer gælder det også øvrige installationer i lejligheden.
 2. Tillæg til pkt. 3.: Badekar, vaskekummer og wc-kummer må ikke rengøres med ætsende midler. Vand på gulv i badeværelse skal efter brug tørres op.
 3. Gulve må ikke afhøvles eller ludbehandles.
 4. Ved maling og tapetsering må kun lyse, neutrale farver anvendes.

Benyttelse af fællesrum

Gældende for både andelshavereog lejere:

 1. Affald må kun udtømmes i containerne i affaldsrummene. Affald, der ikke kan fjernes af den alm. dagrenovation, skal henstilles i storskraldsrummetGunløgsgade 11-13.Erhvervsvirksomheder skal selv fjerne eget erhvervsaffald.
 2. På trapper, gange og gårdsplads må ikke hensættes kasserede møbler, spande, kasser o.lign.
 3. Finder forurening eller beskadigelse sted af trapper, gange, murværk o.lign. –herunder også hidrørende fra børns leg –skal andelshaver/lejer straks lade rengøring eller reparation foretages.
 4. Barnevogne, cykler, legesager må ikke henstilles i trappeopgange. Der henvises til barnevogns og cykelrummene.
 5. Vinduer i loft-og tørrerum skal, når vejrliget gør det påkrævet, holdes lukkede. Andelshaver/lejer, der har brugsret til rummene, har ansvaret herfor.

Benyttelse af fællesarealer o.lign.

Gældende for både andelshavere og lejere:

 1. Parkering og vask af motorkøretøjer o.lign. må ikke finde sted på ejendommens grund.
 2. Boldspil er forbudt.
 3. Fodring af dyr er ikke tilladt, heller ikke ved foderbræt eller fuglekasse.
 4. Leg på trapper, porte, kældre og loftsrum er forbudt. Ophold på trapper, i gårde, kældre, porte, loftsrum og andre fællesrum samt legeplads og ejendommens prydanlæg skal ske uden gene for de øvrige beboere.
 5. Cykel og knallertkørsel er forbudt på ejendommens grund.
 6. Radio og fjernsynsantenne må kun anbringes efter reglerne i lejelovens bestemmelser.